Poradna pro rodiče a pedagogy

Co je to školní zralost?

Máte doma předškoláka a nejste si jisti, jestli zvládá vše tak, jak by měl? Na těchto stránkách se dozvíte nejdůležitější informace systematicky zpracované pro rodiče. Celý obsah článků si můžete stáhnout i v PDF formátu do svého počítače a v průběhu příprav do školy s ním pracovat.

Školní zralost

Aničce je 5 let, příští rok půjde do školy a už se moc těší. Na Vánoce jí maminka s tatínkem slíbili krásnou růžovou aktovku. Vybrat správnou aktovku je většinou to nejsnadnější, co mohou rodiče pro malého předškoláka udělat. Mnohem důležitější je už předem dítě vybavit dovednostmi, které mu pomohou zvládat nároky školního prostředí. Potřebných dovedností je celá řada a přímo souvisejí se zdravým vývojem dítěte. Pomineme-li tělesný vývoj včetně rozumového nadání a také osobnostní předpoklady, které jsou u každého dítěte jiné, jsou do jisté míry vrozené a lze je ovlivnit jen částečně, můžeme dovednosti dítěte laicky rozdělit do těchto oblastí:

Poznávací 

 • Řeč - dítě umí správně vyslovovat všechny hlásky, mluví ve větách, gramaticky správně, dokáže smysluplně vyjádřit myšlenku, používá minulý a budoucí čas, zná své jméno 
  a příjmení, jména rodičů a sourozenců, umí pojmenovat a vysvětlit běžné věci a jevy kolem sebe, dokáže převyprávět jednoduchý příběh, pohádku, přednést básničku nebo písničku.
 • Grafomotorika - správně drží tužku, plynule nakreslí jednoduchou kresbu člověka, domu, zvířete i s důležitými detaily, dokáže napodobit jednoduché tvary, čáry, smyčky.
 • Lateralita – dává přednost pravé nebo levé ruce, při kreslení již nestřídá ruce.
 • Matematická představivost – umí napočítat do 10, dokáže sčítat, odčítat a rozdělovat do 6, rozliší základní geometrické tvary, roztřídí předměty podle velikosti, barvy, tvaru, seřadí prvky od nejmenšího po největší.
 • Zrakové vnímání – rozlišuje základní barvy a jejich odstíny, určí rozdíly v podobných tvarech a to i zrcadlově obrácených, pozná stejné tvary, složí obrázek z několika částí.
 • Sluchové vnímání – určí první písmenko ve slově, dokáže rozlišit podobně znějící, ale odlišná slova, dokáže vytleskat počet slabik ve slově.
 • Vnímání prostoru – rozlišuje pojmy pravá, levá, nahoře dole, vepředu, vzadu, blízko, daleko.
 • Vnímání času – umí vyjmenovat čtyři roční období a co je pro ně význačné, umí vyjmenovat dny v týdnu, rozlišit ráno, v poledne, večer, včera, dnes a zítra.

Společenské

 • Vrstevnické vztahy – dokáže navázat kontakt s vrstevníky, hraje si s kamarády, umí se rozdělit, přijmout pravidla hry a dodržovat je, spolupracovat se skupinou dětí, zapojit se do kolektivní hry, ustoupit slabšímu dítěti, neubližuje druhým dětem.
 • Respekt k autoritě - dokáže poslechnout pokyny rodiče, paní učitelky či jiné osoby, které byla pověřena péčí o dítě, odpovídá na otázky, naslouchá druhým, umí se dohodnout.
 • Slušné chování - umí pozdravit, poprosit, poděkovat, dodržuje další dohodnutá pravidla chování, i když je to pro něj náročné.

Citové

 • Samostatnost – zvládne odloučení od rodičů pod dohledem jiné osoby, dokáže plnit samostatně úkoly přiměřené věku a schopnostem, dosáhnout přiměřeného cíle bez pomoci dospělého.
 • Odolnost - dokáže zvládnout prohru, neúspěch, vyrovnat se s odmítnutím.
 • Sebeovládání - dokáže přiměřeně kontrolovat své city a impulzy, je schopné odložit splnění svých přání, dokáže si slušně říct o naplnění svých běžných potřeb, drobné konflikty umí vyřešit domluvou - ne pláčem.

Pracovní

 • Pozornost – dítě se dokáže zhruba 15 min. soustředit i na stereotypní a méně zajímavý úkol, dokáže dokončit započatou práci, pokud je adekvátní jeho věku, vydrží u hry, kterou si zvolí, dokáže si samostatně hrát.
 • Sebeobsluha - umí se samo svléknout, obléknout včetně obuvi, dodržuje hygienické návyky - obslouží se na toaletě, umí se vysmrkat, umýt si ruce před jídlem; má osvojené stravovací návyky.
 • Pořádnost – umí si po sobě uklidit hračky, oblečení, roztřídit věci na přidělená místa, ukládat věci do tašky, zvládá drobné domácí práce - úklid nádobí, vynesení koše, ustlání postýlky, prostírání, skládání oblečení, ...
 • Aktivita - je zvídavé, má zájem o poznávání nových věcí, o pohyb, těší se na školu.

Co na to říkáte, milé maminky a milí tatínci? Není toho na malého človíčka víc než dost?

Pokud máte pocit, že váš předškoláček má ještě rezervy a řadu z výše uvedených věcí by nezvládl, nezoufejte. Dětský vývoj běží velmi rychle dopředu a děti se učí velice snadno. Stačí trocha cviku a pozornosti zaměřené na tu či onu oblast a co není nyní, může být za pár měsíců zcela v pořádku.

Nejdůležitější je vědět, jak na to, a nespoléhat se pouze na školku. Paní učitelky mnohdy sice dokáží zázraky, ale většinou se musí věnovat skupině mnoha dětí. Děti však pro rozvoj dovedností potřebují především individuální péči.

Naším cílem je seznámit vás s jednoduchými technikami a postupy, které můžete zařadit do běžného denního režimu dítěte a dopomoci mu v rozvoji. V dalších článcích zpracováváme jednotlivé oblasti a vybíráme praktické, příjemné a zábavné činnosti, které vašemu předškolákovi umožní zvládnout školní nároky co nejlépe.

Mgr. Kateřina Motlová

psycholog
Oblastní metodik prevence, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje

Všechny články z PORADNY jsme také zpracovali do podoby E-BOOKU ZDARMA, který si můžete stáhnout ve formátu PDF do svého počítače.

Chystáme se do 1. třídy

Příručka o školní zralosti pro pedagogy i rodiče

Stáhněte si zdarma
Kreativní pracovní listy a omalovánky