Background Image
Previous Page  2 / 2
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 2
Page Background

9

Žena, která se neztratí

o souvislostech

přála, aby si stejně tak za čas vzpomněly sou-

časné děti na ty krásné obrázky, které používa-

ly při výuce.

Spoléháte na spolupráci s pedagogy a ro-

diči. Proč na to kladete takový důraz?

Všechny pomůcky, na kterých jsem se za po-

sledních dvacet let podílela, vznikaly ve spolu-

práci s učiteli z praxe. Máme takové zlaté jádro

tvůrčího týmu, které zůstává stabilní. Jsou to

paní učitelky milující svou práci s dětmi.

Osobně jsem přesvědčená, že schopnost učit je

dar, s nímž se narodíte. Kdybychom dělali po-

můcky od stolu, tak mi věřte, že to učitelé po-

znají na první pohled. Oni si totiž musí každý

den stoupnout před třídu. Oni s pomůckami

pracují, oni se musí vypořádat s reakcemi dětí.

Osobně mě těší, že tuto spolupráci na tvorbě

pomůcek s učiteli sami kladně hodnotí. Kdyby

ne, tak by didaktické pomůcky NovaDida ne-

kupovali. Dalším katalyzátorem jsou rodiče.

Dětem doma pomáhají s přípravou do školy

a nejvíc se rozčilují, proč to jejich dítě nechá-

pe. Oni nám pomáhají upravit pomůcky tak,

aby byly co nejvíce srozumitelné a přínosné.

Můžete zhodnotit přínos didaktických po-

můcek pro rozvoj mladé osobnosti?

Je otázka, s jakými didaktickými pomůckami

pracujete. Když u nás něco nového vzniká,

stanovíme si nejprve výukový obsah. Děti se

ve školách učí jednu abecedu, jednu násobil-

ku, jedna vyjmenovaná slova. Obsah je tedy

jasně vymezený. Pak rozhodujeme o formě:

Jak pomůcku zpracujeme, jakou zvolíme grafi-

ku, jaký materiál, zda použijeme kresby, nebo

fotografie. Posledních pět let spolupracuji

s akademickou malířkou Zdeňkou Krejčovou,

protože jsme se zaměřili na děti v předškolním

a mladším školním věku. Ona krásně kreslí!

My našimi pomůckami jenom neučíme, v dě-

tech vyvoláváme příjemné emoce. Nadšení,

smysl pro krásno, estetiku, úctu k ruční práci,

radost... Z původního plastu jsme opět přešli

k papíru. Proč? Protože neustálé zvyšování

odolnosti materiálu, aby je děti při používání

nezničily, snižuje jejich citlivost. Chceme vy-

budovat u dětí vztah a úctu k věcem. Kniha je

z papíru. Copak z ní budeme trhat stránky ne-

bo je mačkat jen proto, že to u papíru lze?

V našich pomůckách se zaměřujeme zejména

na komunikaci tváří v tvář. Chceme mluvit

spolu, umět projevit a formulovat vlastní ná-

zor, ne jen vybrat ze tří nabídnutých možností.

Argumentovat oponentovi, vytříbit svůj po-

stoj, přijímat názory jiných a zamyslet se nad

nimi. Rozumět psanému slovu a číst s porozu-

měním. Pro malé děti jsme před nedávnem

vydali didaktickou knihu Pohádka za pohád-

kou, v níž jsou převyprávěné klasické české

pohádky v současném jazyce a kromě krás-

ných ilustrací a poutavých textů v ní najdou

rodiče i otázky, které jim umožní nad pohád-

kou rozvést s dětmi diskusi o životních hod-

notách.

Čím jsou originální a prospěšné vaše balíč-

ky pro prvňáčky?

Balíčky pro prvňáčky jsou sety školních a vý-

tvarných potřeb. Vznikly tak nějak mimocho-

dem. Obsah balíčků vytvořily moje kolegyně

z tvůrčího týmu. Některé jsou učitelky v první

třídě, takže doporučily nejvhodnější a vyzkou-

šené potřeby. Pak už jen stačilo oslovit našeho

největšího českého výrobce školních a výtvar-

ných potřeb a balíčky byly na světě. Pro změ-

nu, oproti jiným dodavatelům, jsem si vymy-

slela speciální krabici s obsahem toho

nejlepšího, co trh může pro prvňáčky nabíd-

nout. Požádala jsem Zdeňku Krejčovou o pár

dětských ilustrací a vytvořili jsme veselé a zá-

roveň luxusní Krabice pro prvňáčka plné krás-

ných psacích potřeb. Krabice se stává ozdobou

dětského pokojíčku, do níž si mohou děti

schovávat svoje poklady. Představte si, jak ji

položíte před svého prvňáčka. Odstraní, no,

spíš orve, ochrannou fólii, odklopí víko s „taj-

ným“ uzavíráním, když ho objeví, a začne vy-

tahovat všechny ty věci. Zažila jsem to nedáv-

no s dcerou mé kamarádky. Měla jsem si její

zářící obličejík natočit. Navíc jako rodič máte

jistotu, že dětem pořídíte osvědčené, praxí

prověřené potřeby a že jsou všechny připrave-

né pěkně pohromadě, nemusíte obíhat papír-

nictví a shánět tu kelímek a tam tužky správné

tvrdosti.

Co vám dělá největší radost při práci?

Já jsem byla vždycky nadšená. Na svém kontě

mám přes padesát titulů didaktických pomů-

cek, na kterých jsem se podílela, a mohu hrdě

říct, že jsem na ně pyšná. Postupně jsem se

učila nové věci. Dokonce jsem ve třiceti šla

studovat ještě polygrafii na Chemicko-techno-

logickou fakultu v Pardubicích. Polygrafie mě

uchvátila a chvíli jsem nevěděla, čemu se dříve

věnovat. Nakonec jsem spojila vše dohromady.

Víte, jak je to úžasné, když se ráno probudíte

a v hlavě vám běhá myšlenka? „Barvy, barvy,

barvy.“ Pak si sednete na terasu s kafem v ru-

ce, rozhlédnete se kolem sebe, díváte se na

květiny okolo a bleskne vám hlavou: „No, jas-

ně, přece ty barvy!“ Takto vznikla krásná di-

daktická pomůcka Barvy kolem nás a pak její

pokračování Barvy kolem nás 2.

Nejprve dostanu nápad, pak složím tvůrčí

tým. Vymyslíme obsah, sednu s výtvarnicí

a vytvoříme grafiku, vyberu materiál, využiju

každý centimetr prostoru. Zkontroluji výrobu

v tiskárně, výrobu v kartonážce… Od A až do

Z. Prošla jsem celým procesem tvorby pomů-

cek, včetně výrobních procesů, jak se říká, od

píky. Fyzicky tu práci samozřejmě nedělám,

ale rozumím jí, mám ji pod kontrolou a mohu

ji velice efektivně využívat.

Radost je, když vám děti ve škole ukážou vaši

pomůcku a řeknou, že ta je jejich nejoblíbe-

nější. Při každé návštěvě mi ukazují tu posled-

ní pomůcku, která jim přišla do cesty. Děti

jsou totiž nadšené ze všech. A z toho mám tu

největší radost. Protože u nás totiž tvoříme

pro radost z učení!

hodně radosti s didaktickými pomůckami

popřál Pavel Kačer

www.novadida.cz